سازمان ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري
1. مزايده واگذاري مديريت روزبازارهاي تحت پوشش خود