سازمان ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سازمان فرهنگي و ورزشي
1. مزايده بهره برداري از دو مرکز سازمان