آگهي - سازمان پسماند - جمع آوري و تملك پسماندهاي خشک - سازمان ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سازمان مديريت پسماندها