مزايده عمومي - جايگاه‌هاي عرضه نهال و گل و گياه - سازمان ساماندهي مشاغل شهري - سازمان ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري

چاپ


مزايده واگذاري جايگاه‌هاي عرضه نهال و گل و گياهآگهي تجديد مزايده

 

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاه‌هاي عرضه نهال و گل و گياه خود به صورت اجاره از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد . متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي تجديد مزايده جهت اطلاع و دريافت اسناد مزايده به آدرس اينترنتي www.qazvin.ir و يا سايت ملي مناقصات ويا به دبيرخانه سازمان واقع در خيابان امام خميني ـ بازار سعادت ـ ساختمان خدمات شهري ـ طبقه دوم ، مراجعه نمايند .

شماره تماس : 2ـ33247240-028

هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده برندگان مزايده مي باشد .

سازمان در رد و يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين 

 

 

چاپ شده در روزنامه هاي کسب و کار و صبح

 

<<<دریافت اسناد>>>