قزوين +20
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران

دستور کار جلسات و اخبار دور پنجم کارگروه قزوين +20 در سال 94