منطقه تارم سفلي
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
منطقه طارم سفلي

 

در شمال غرب قزوين و دامنه هاي جنوبي البرز قرار دارد و با موقعيت 21 دقيقه و 35 درجه تا 50دقيقه و 36درجه عرض شمالي 49  درجه تا 30 دقيقه و 49رجه طول شرقي قرار دارد.