شهردار
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
Web Content Display

بيوگرافي دکتر علي صفري

 

 

سوابق تحصيلي:

·    دکتري تخصصي مهندسي محيط زيست (phD).

·    فوق ليسانس مهندسي محيط زيست.

·    ليسانس مهندسي محيط زيست.

·    ليسانس مهندسي عمران.

سوابق آموزشي:

·    کسب رتبه دوم آزمون ورودي دکتري تخصصي (phD).

·    کسب رتبه سوم آزمون کارشناسي ارشد مهندسي آبفا.

·    کسب رتبه چهارم آزمون کارشناسي عمران.

·    مدرس دانشگاه آزاد اسلامي.

·    مدرس دانشگاه پيام نور در رشته عمران.

·    مدرس دانشگاه صنعتي بويين زهرا در رشته شهرسازي.

سوابق اجرايي:

·    شهردار بويين زهرا از سال 1387 تا 1 شهريور 96.

·    شهردار بيدستان به مدت 6 سال.

·    رييس اداره آمار و روابط عمومي شهرداري قزوين.

·    شهردار نمونه استان در سال 1385

·    شهردار نمونه استان در سال 1386

·    شهردار برتر استان در سال 1391

·    شهردار برتر کشور در جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال 1391

·    شهردار برتر استان در حوزه سلامت.

·    عضو انجمن متخصصان محيط زيست ايران.

·    عضو باشگاه شهرداران صلح جهان با حکم شهردار هيروشيما.

·    مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري هاي استان قزوين.

·    عضو خيرين مدرسه ساز.

·    عضو هيئت مديره شرکت مديريت پسماندهاي شهرداري هاي استان قزوين.

·    دبير شوراي عالي استان ها در دوره اول شوراها.

فعاليت هاي تحقيقاتي:

·    مدل سازي آب مورد نياز فضاي سبز شهري در راستاي توسعه پايدار.

·    بررسي اقتصادي تفکيک از مبدا در منطقه 2 شهري قزوين (پژوهش).

·    ترجمه راهنماي قوانين ساخت و ساز در کشور انگلستان و مقايسه آن با ايران(وزارت محيط زيست و حمل و نقل انگلستان).

·    بررسي روند صدور مجوز احداث صنايع در  Maida کشور مالزي و مقايسه با سازمان صنايع ايران.

·    ترجمه مجموعه قوانين شهرداري دبي.

·    گواهينامه هاي بين المللي در کنگره بين المللي طراحي شهري.

·    گواهينامه کارگاه آموزشي شهر ايده آل. 

·    گواهينامه کارگاه آموزشي GIS .

·    گواهينامه کارگاه آموزشي سازمان انرژي ها نو.

·    گواهينامه بروز توانمندسازي مناطق زلزله زده استان هاي قزوين، زنجان، همدان و کرمانشاه.

·    گواهينامه بهسازي و نوسازي و مرمت بافت هاي فرسوده شهري.

·    گواهينامه مديريت خدمات شهري.

·   International conference and forum on urban sustainadee Development (CERTIFICATE)

·   International conference on urbanism Managment (CERTIFICATE(

·   Specialized course Designiniyin Historical fabrice (CERTIFICATE(

·   Contemporary International conforance on patterning from traditional architeture to Access to Architecture (CERTIFICATE(

·   Provincial work shop on capacity building for disaster managment (CERTIFICATE(

ترجمه و تاليف:

·    مديريت پسماندهاي شهري (در حال انتشار).

 

·    بافت هاي فرسوده، چالش ها و راهبردها(در حال انتشار).

·   Housing Iand cranting procedures "DuBai Municipality".

·   Complaint form "DuBai Municipality.

·   Statistical Review "DuBai Municipality Achievements".

·   Precedures of all ocation industrial Lands.

·   Customer Serrice center DuBai Municipality.

·   Air Quality research: "perspective form climate chang modelling research".