ارتباط با شهردار
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
ارتباط با شهردار

شما مي توانيد از طريق شماره هاي زير با دفتر شهردار ارتباط بر قرار نماييد.

 

تلفن دفتر شهردار: 02833227171

تلفنخانه شهرداري: 5-02833227001

نشاني پست الکترونيک :

pr@qazvin.ir