سخن شهردار
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سخن شهردار

سخن شهردار

 

بخوان پروردگارت کرامتش نامحدود است، اوست که توسط قلم بشريت را با دانش آشناساخت.

بي ترديد آگاهي از تحولات هر پديده ، جهت اصلاح واطلاع آن ضروري وگريز ناپذير است ويکي از دلايل مهم نفوذ عوارض عمل زدگي، روزمرگي، دنباله روي وبي هويتي درشهر، ضعف پشتوانه هاي فلسفي واجتماعي است که عرصه رابراي ديوان سالاري، فن سالاري، غرب گرايي، سليقه گرايي خرده کاري و پراکنده فراهم مي سازد.


چرا ما به جاي پيش بيني وپيش گيري ازمشکلات، با بي توجهي نسبت به آنها، اجازه مي دهيم معضل درجايي بروز کند وسپس به فکر درمان سريع آن مي افتيم .بعد ازچنين اقدامي نيز، فراموش مي کنيم که راه حل اتخاذي، خصلت موقتي داشت وازآن انتظار داريم در درازمدت نيز کارآيي خود را حفظ کند .براساس اين توقع ،پيش بيني هاي بعدي را نيز به تاخير مي اندازيم وبادرمواجهه با بحران براي کنترل عارضه ايجاد شده، ناگزيريم هم آن روش قبل را پيش گيريم، درحالي که اگر يک بار به جاي عارضه، عامل مخل آن را به طريقي ريشه اي ونظامند حل نماييم گامي موثر برداشته ايم.

 پس بايد با يک  تغيير نگاه، در شهرداري را به روي مردم باز کنيم و برمبناي چهار عنصر عقلانيت، خرد، کارآمدي، تعامل، ارزشمندي را در کنار همکاري و همدلي مجموعه شهرداري به نمايش بگذاريم تا هر فرد در قانون نانوشته شهر وندي خود را مسئول حفظ و دخيل در توسعه شهري بداند.شهري که زير ساختهايش کم کم دارند نشانه هايي از سالمند شدن را نشان مي دهند، پس نياز به جايگزيني دارند و مابراي بازنده سازي نياز به تعامل داريم.Interaction  يعني عملي متقابل با رويکرد مثبت وترقي خواهانه وترقي سازمان شهري در تعامل شهر به شهر و شهر از شهربوده واين رويکرد توسعه تصاعدي، نوع انديشه شهري، در عرصه شهروندي و مديريت شهري را به دنبال خواهد داشت. و دريک کلام، شهر موفق به معناي "شهردار موفق" است و البته "عکس قضيه " با اين نگاه هم درست است! وبراي کسب اين موفقيت بايد بپذريريم که شهرداري يک دولت شهري و محلي است وباورکنيم که تحقق شهروندمداري با ارائه بهترين خدمات متجلي خواهد شد. درشهري صاحب سبک معماري ايراني اسلامي، با 1700سال قدمت از دوران سلطنت شاپور اردگان که در دوره صفويه پايتخت و منشاء و الگوي شهرسازي و معماري ايران بوده است پس با رويکرد مديران خلاق ومتحد شهري وباگامهايي استوار وهدفمند و روبه جلو براي سرافرازي قزوين پرافتخار پيش خواهيم رفت.

به اميد آن روز.....

 

                                                                        مسعود نصرتي قزويني نژاد

                                                                                  تيرماه سال 88