شهرستان البرز

معرفي شهرستان البرز: شهرستان البرز با مساحت 481 کيلومترمربع در سال 83 بعنوان چهارمين شهرستان استان قزوين تشکيل گرديد. شهرصنعتي البرز در دهه چهل در راستاي تحولات صنعتي کشور تاسيس و ايجاد پايگاه هاي توليدي در نقاط مختلف آن نقطه عطفي در تاريخ حيات منطقه بود که موجب بروز تحولات بسياري گرديد. سيل مهاجرت و جمعيت جوياي کار، بافت جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي منطقه را متحول نمود. دامنه مهاجرت پذيري شهرستان بر اساس آمارهاي موجود متناسب با دوره هاي رکود يا رونق اقتصادي منطقه متغيير بوده اما در مجموع اين شاخص در شهرستان البرز همواره عدد بالايي را نسبت به ساير نقاط کشور نشان داده است.

توانمندي‌هاي شهرستان البرز: شهرصنعتي البرز در دهه چهل در راستاي تحولات صنعتي کشور تاسيس و ايجاد پايگاه هاي توليدي در نقاط مختلف آن نقطه عطفي در تاريخ حيات منطقه بود،که موجب بروز تحولات بسياري گرديد.

بخشداري‌هاي تابعه

1-                    1 - بخشداري مرکزي

2-      بخشداري محمديه