در محدوده سياسي – اداري بخش مرکزي شهرستان قزوين با موقعيت جغرافيايي 50درجه و 6دقيقه طول جغرافيايي و 36 درجه و 26دقيقه غربي جغرافيايي و ارتفاع 1875 متري از سطح دريا و فاصله 15 کيلومتري شمال شهر قزوين قرار دارد.