اين آب انبار در سال 1256 ھ .ق بنا و زيباترين آب انبار شهر قزوين محسوب مي شود. آب انبار داراي سر دري زيبا مزين به کاشي و طاق رسمي بندي و کتيبه سنگي است. راه شير آب انبار داراي سي و سه پله، با سقفي با قوس جناقي است. از ويژگي هاي ديگر اين آب انبار وجود دو بادگير به ارتفاع هشت متر با تزيينات کاشيکاري است.