اين آب انبار مقابل مسجد و مدرسه سردار قرار دارد و از بناهاي ساخته شده توسط برادران سردار از امراي فتحعلي شاه قاجار، در سال 1229 ھ . ق است. سر در آب انبار مزين به کاشيکاري و داخل ورودي آن داراي رسمي بندي و کتيبه اي از سنگ مرمر به خط نستعليق است. راه شير آب انبار سي و شش پله دارد.