از ديگر آب انبارهاي قزوين مي توان به آب انبار هاي زنانه بازار، حاج ابراهيم، ملاورديخاني، آب انبار آقا و ... اشاره کرد.