با توجه به گسترش فرهنگ شهرنشيني، افزايش سطح تمايلات شهرنشينان به استفاده از خودروي شخصي و در نتيجه تراف کي و مشکلات ناشي از افزايش سرانه خودرو ، نياز به احداث مسيرها و معابر مختلف جهت ايجاد سهولت تردد و عبور و مرور علي الخصوص در مبادي ورودي شهر بيش از پيش احساس مي شود.
بر همين اساس پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح ابوترابي به صورت زير گذر در دستور کار شهرداري قزوين قرار گرفته و پيمانکار اين پروژه پس از انعقاد قرارداد هم اکنون در حال تجهيز کارگاه است.مبلغ اوليه پيمان پروژه تقاطع غيرهمسطح ابوترابي 20 ميليارد ريال و پيمانکار آن شرکت ملي ساختمان است. همچنين طراحي پروژه توسط شرکت مشاور پل رود صورت گرفته است