پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح شرق ملاصدرا در شهريور ماه سال 1391 با هدف اجراي رينگ شرقي شهر و اتصال آن به اتوبان قزوين - زنجان و جاده باراجين با اعتباري بالغ بر 80 ميليارد ريال آغاز گرديد .طراحي اين پروژه با طول بلوار 2 کيلومتر و عرض هاي 55 و 85 متر به همراه دو پل غيرهمسطح توسط سازمان خدمات طراحي تهيه گرديد. مدت اجراي اين پروژه 12 ماه بوده و حوزه عمراني منطقه 3 شهرداري قزوين به عنوان دستگاه نظارت و همچنين متولي پروژه فعاليت مي کند. پيمانکاري پروژه به عهده سازمان عمران و شهرداري منطقه 3صورت گرفته است.