پروژه تقاطع غير همسطح قدس در بلوار شهيد بهشتي قزوين مکان يابي شده است. مشخصات اين پروژه به شرح ذيل است:

تاريخ افتتاح : شهـريور ماه 95

اعتبارپروژه : 55 ميليارد تـومان

کارفرما: شــــــــهرداري قزوين

مدت اجرا:20ماه