روستاي اوان از توابع بخش رودبار الموت، شهرستان قزوين، با مختصات جغرافيايي 50درجه و 25 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 25 دقيقه عرض شمالي در 15 کيلو متري معلم کلايه و 75 کيلو متري شمال شرقي شهر قزوين قرار دارد.